съвети за шофиране

Денонощна пътна помощ в София за леки, лекототоварни, товарни и тежкотоварни автомобили, джипове, автобуси, пътно-строителна техника

проектиране

Пътна помощ Албена Експрес предлага и други услуги както за пътна помощ, така и за подаване на стартов ток, доставка на гориво и др.

дизайн на стелажни системи

Специализираните автомобилни услуги се ограничават до работа в една област по техен избор. Около половината от тези автосервизи предлагат мобилен сервиз.

Автомобилна застраховка

Автомобилна застраховка, това е система при която застрахователят получава, предварително заплатено възнаграждение. И обещава да възстанови на застрахованото лице, загубите за определен период. Основната му функция е, да замести сигурността със несигурността. По отношение на икономическата цена на събитията, произвеждащи загуби. Обектите, които трябва да бъдат застраховани, трябва да бъдат достатъчно многобройни и достатъчно хомогенни. За да позволят разумно близко изчисляване на вероятната честота и тежестта на загубите. Застрахованите обекти не трябва да бъдат обект на едновременно унищожаване. Например, ако всички сгради, осигурени от един застраховател, са в район подложен на наводнение. Загубата на застрахователната компания може да бъде катастрофална. Възможната загуба трябва да е случайна по своето естество и извън контрола на застрахования. Ако застрахованият може да причини загуба, елементът на случайност и предсказуемост ще бъде унищожен.

Автомобилна застраховка и нейните рискове

Трябва да има някакъв начин да се определи дали е настъпила загуба и колко голяма е тази загуба. Ето защо застрахователните договори определят точно и категорично. Какво събитие трябва да се случи, какво представлява загубата и как трябва да бъде измерена. От гледна точка на осигуреното лице, застрахователният риск е такъв, при който вероятността за загуба не е толкова висока премии. Какво е „прекомерно“ зависи от индивидуалните обстоятелства, включително от отношението на застрахования към риск. Същевременно потенциалната загуба трябва да е достатъчно тежка, за да причини финансови затруднения, ако не е осигурена. Осигурими рискове включват загуби на имущество вследствие на пожар, експлозия и други. Загуба на живот или здраве и правната отговорност, произтичаща от използването на автомобили, ползване на сгради, заетост или производство.

Видове застраховки

Застраховка на имота. Застраховката на собствениците на жилища. Застраховката на собствениците на жилища обхваща индивидуални имоти. Всички застрахователни договори за застраховка Гражданска отговорност съдържат клаузи. Които задължават застрахователя да извърши съдебна защита и да плати всякакви разчети. Включително и премии по облигации, лихви по съдебни решения. Медицински и хирургически разходи, необходими в момента на злополуката както и други разходи. Договорите за застраховка включват, Гражданска отговорност, Автомобилна застраховка, Застраховка за кражба. Живот и здравно осигуряване, Живото застраховане, Застраховката здравно осигуряване и други. Договорите за застраховка Гражданска отговорност, обединяват факта, че определението „осигурен“ е широкообхватно. Политиката за отговорността за автомобили включва например не само собственика, а и всеки друг, който управлява автомобила с негово разрешение.

Автомобилна застраховка

Застраховката за професионална отговорност включва, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лица упражняващи медицинска професия. Тур оператори, хотелиери и ресторантьори, застрахователни посредници, брокери, лица извършващи охранителна дейност. Лица упражняващи строителен надзор и лица занимаващи със строителство, механизация и още много други. Почти половината от цялата застраховка „Гражданска отговорност“, написана в България, е в областта на автомобилна застраховка. Създаден като всеобхватен договор в повечето части на света, автомобилната застраховка покрива отговорност. Загуба на автомобили, всякакви други загуби и медицински разноски, направени от водача, пътниците и други лица. Покритието обикновено се отнася за всички, управляващи автомобила, с разрешение на собственика. По този начин шофьорите са осигурени, независимо дали карат собствен или друг автомобил.

Застраховка за кражба

Осигуряването на отговорност за автомобили е наложено от закона в много страни до определени парични ограничения. В застраховката се посочва какво се случва, ако водачът има други автомобилни застраховки, които могат да покрият загубата. Тя обхваща и отговорността на лица като родителите, които са юридически отговорни за действията на водача. Покритието включва разходи за правна защита, обикновено в допълнение към ограниченията за отговорността по отношение на застраховката. Много застраховки изключват покритието за времето, когато автомобилът е управляван в чужда държава. Кражбата обикновено обхваща всички действия на кражба. Има три основни вида застрахователни договори за кражба с взлом, грабеж и други кражби. Такова тясно определение е необходимо, за да се ограничи взломното покритие до определена категория престъпни деяния. Кражбата се определя като този вид незаконно придобиване на имущество, в което друго лице е заплашено от сила или насилие.

Автомобилна застраховка по света

В случая на опасност от грабеж е необходим елемент на личен контакт. Застраховките са направени, за да покрият отговорността на собственика или оператора за телесни повреди на пътниците. Или на други лица, различни от пътниците или за имуществени вреди. Медицинските разходи, включително загубата на доходи, обикновено се изплащат на пътниците, страдащи от трайно пълно увреждане. Този тип покритие е наречен застраховка „Гражданска отговорност“. Живото застраховането може да се определи като план, при който големи групи лица, могат да изравнят бремето на загубата от смърт. От индивидуална гледна точка живото застраховането е средство. Чрез което може да бъде създадено имущество, незабавно за наследниците и зависимите лица. Тя е постигнала най-голямото си приемане в Канада, Съединените щати, Белгия, Южна Корея, Австралия, Ирландия. Нова Зеландия, България, Холандия и Япония, страни в които номиналната стойност на действащите застрахователни полици за живот. Обикновено надвишават националния доход.

Живот и здравно осигуряване

Застраховката „Живот“ също може да бъде класифицирана според вида на клиента като обикновена, групова, индустриална и кредитна. Обикновеният застрахователен пазар включва клиенти на целия жизнен, срочен и универсален договор за живот. И се състои основно от индивидуални купувачи на годишна застрахователна премия. Груповият застрахователен пазар се състои главно от работодатели, които уреждат групови договори за покриване на служителите си. Промишленият застрахователен пазар се състои от индивидуални договори, продавани в малки количества. С премии, събирани седмично или месечно в дома на притежателя на полицата. Застраховката за кредитен живот се продава на физически лица, обикновено като част от договор за покупка на вноски. Съгласно тези договори, ако застрахованият почине преди плащането на вноските, продавачът е защитен за остатъка от неплатения дълг.

Живото застраховане в чужбина

В много страни здравното осигуряване се превърна в правителствена институция. В някои от тях лекарите и друг професионален персонал се наемат директно или индиректно. От правителствена агенция на пълно работно време или на непълно работно време. А здравните заведения се притежават или управляват от правителството. Това е практика в Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Гърция, Ирландия. Мексико, Нова Зеландия, Швеция, Турция и страните от Източна Европа. В други държави правителството плаща за медицински грижи, предоставяни от частни лекари. Тези страни включват Австрия, Дания, Холандия, Норвегия и Испания. В някои държави съществуват програми за частно здравно осигуряване заедно с или като част от правителствената програма. Различни комбинации от програми са възможни и е трудно да се обобщи всички съществуващи договорености. Според специалистите по изчисляването, от 5 до 10% от застрахованите, които имат застрахователно събитие.

Себестойност на автомобилна застраховка

По правило са недоволни от размера на осигурителното плащане. Решението на застрахователя става за тях неприятна изненада. Която би могла да бъде избегната дори и на етапа на сключване на застрахователния договор. Един от основните проблеми, с които се сблъскват нашите специалисти на етапа на уреждане е неправилната оценка на автомобила“. При закупуването на CASCO застраховката, притежателят на полицата е длъжен да прецени цената на автомобила. Определянето на цената на автомобила за определена дата се извършва от специално обучени експерти, които трябва да притежават лиценз за този вид дейност. Застрахователната компания при подписване на застрахователния договор, може само да препоръча приблизителната цена на автомобила. По този начин отговорността за това определение на стойността и вследствие на това – застрахователната сума, се носи от застрахования. Въпреки това, някои застрахователи умишлено подценяват цената на автомобила с 15-25%, за да се намалят разходите за застраховка.

Закупуване на автомобил на лизинг

Част от застрахованото лице, чийто автомобил е на лизинг. Изисква застрахованата сума да се определи като салдо по кредита и по никакъв начин да не е свързана с действителната стойност на автомобила. В този случай притежателят на полицата трябва да разбере, че при настъпване на застрахователно събитие плащането ще бъде намалено на по-ниска стойност. За да се опрости задачата на притежателя на полицата във застрахователната компания. Има процедура за определяне на цената на автомобила в зависимост от продължителността на експлоатация и страната на производство. Освен това всички договори на Автокаско предвиждат, че грешката в оценката от 7% не засяга последващото определяне на размера на плащането. Застрахователната компания препоръчва да се прилага само за квалифицирани, лицензирани оценители, които ще могат обективно да оценят вашият автомобил. Погледнете в интернет, до каква степен подобни автомобили се продават на пазарите за търговия и не избирате най-ниския рейтинг.