Пътна помощ

0899 79 99 99

Международен превоз

Международен превоз

Международният автомобилен превоз на стоки е много организиран и бюрократичен. В резултат на това се използват куп стандартизирани документи за извършване на международен автомобилен превоз на стоки. В този раздел ще ви разкажем какви основни документи се използват в процеса на международен превоз. Кои от тях са с водача и кои са отговорност на клиента. Ще опишем накратко и всеки от изброените по-долу документи и ще ви покажем някои от тях. Документи на превозвача, които трябва да бъдат непременно с водача: ЧMR комплект. Удостоверение за регистрация. Шофьорска книжка за ТИР. Разрешения CEMT или ECMT. Сертификат за печат. Одобрение на ADR за превоз на опасни товари. ЧMR застраховка. Документи, които са отговорност на клиента и се издават от подателя на водача. Това са фактура, списък с опаковки, сертификат за произход. ЧMR което е издадено от подателя, TIR Carnet издаден от подателя. Други документи за превоз на товари до и от Европейския съюз.

Декларация за транзит T-1 и EX-1

ЧMR – Международна товарителница за товари, тя посочва характеристиките на товара, брой места, цена на товара, данни на изпращача. Получателя и превозвача, място на тръгване и място на доставка. ЧMR е най-важният документ, който придружава товара и се съхранява от шофьора по време на товаренето. Всички данни трябва да бъдат внимателно попълнени и надеждни. Едно копие на ЧMR остава при подателя, едно с получателя и едно при превозвача. Технически паспорт – документ, съдържащ информация за основните технически характеристики на превозното средство. Идентификационни данни на основните единици, информация за собственика, марка, модел, име и категория на превозното средство. Година на производство, номер на модела и двигателя, номера на шасито и купето, цвят на купето, мощност и работен обем и тип на двигателя. Допустима максимална маса, маса без товар. Шофьорска книжка – документ, потвърждаващ правото на управление на съответните категории превозни средства.

TIR карнет и Международен превоз

Международен превоз и TIR карнет, митнически транзитен документ, даващ право на превоз на стоки през държавните граници в автомобилни каросерии. Запечатани от митници или в контейнери с опростени митнически процедури. Документът се прилага в областта на автомобилния и мултимодален превоз на товари между държави. Които са признали „Митническата конвенция за международния превоз на стоки по книга на международния автомобилен транспорт“ през 1959 и 1975 година. По същество, системата TIR Carnet е международна транзитна митническа система. Която опростява преминаване на границите на транзитните държави и освобождаване от плащане на финансови гаранции. Мита и данъци, без задължителни пълни проверки, отнемащи време, на междинни граници.

Документи за разрешително – Международен превоз

Разрешение – документ, разрешаващ превоза на стоки в превозни средства на чуждестранни превозвачи. С други думи, това е документ, позволяващ на превозвачите да пътуват в чужди страни. Необходимо е ново разрешително за всяка пратка. Всяка държава на ниво министерства ежегодно обменя такива разрешения. Които впоследствие се издават от местен превозвач, от упълномощени органи. Освен това същите тези разрешения вече се разпространяват между превозвачите в тяхната страна. Разрешенията са за транзитни, двустранни и тристранни. Двустранните дават право да транспортират стоки на превозвачи от първата страна до втората, от превозвачи от страната на произход или местоназначение. Тристранните разрешителни дават право на превоз на стоки от първата страна до втората от превозвача от третата страна. Например, ако софийския превозвач има пловдивско тристранно разрешително, той може да транспортира стоки от Пловдив до трети страни.

CEMT или ECMT – многостранно разрешително

Международен превоз – CEMT или ECMT – многостранно разрешително, издадено на превозвача. Това му позволява да работи и пътува свободно между страните, участващи в Европейската конференция на министрите на транспорта. Разрешението е валидно за посочения в него период от време и позволява неограничен брой превози на товари между страните членки на ECMT. И транзит през територията на една или повече страни членки на ECMT с превозни средства, регистрирани в държавата членка на ECMT. Страни членки на ECMT: Албания, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия. Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Бивша югославска република Македония, Грузия, Германия, Гърция. Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша. Португалия, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Република Словакия, Словения, Испания, Швеция. Швейцария, Турция, Обединеното кралство и Украйна. ECMT включва 54 европейски държави.

Удостоверение за печат

Удостоверение за печат – Удостоверение за допускане на превозното средство до превоз на стоки под митнически печати. Разрешение ADR – Специално разрешение за извършване на международен автомобилен превоз на опасни товари или ADR. Фактура – в практиката на международния транспорт това е документ, отразяващ сделката между купувача и продавача. В който трябва да се посочат номерът и датата на документа, продавача и купувача, номерът и датата на договора. Спецификациите, условията за доставка, списъка на стоките, тяхното количество и цена. HS кодове, тегло и брой места на всеки продукт. В извлечение от фактура е посочено, че освен когато доставката е предплатена, купувачът има задължение да плати за стоките в съответствие с посочените условия. Това е един от най-важните документи за международни транспортни услуги. Опаковъчен списък е документ, който освен информация за изпращача и получателя на стоките, посочва тегловните характеристики на стоките и опаковките, броя на местата, броя на парчетата на всяко място, техния размер и обем, нето и бруто тегло, с и без опаковки, HS кодове.

Сертификат за произход на стоките

Сертификат за произход на стоките – потвърждава, че продуктите, за които е издаден сертификатът. Са напълно произведени или подложени на значителна обработка в държавата, в която е издаден този документ. Сертификатът за произхода на стоките се представя в случаите. Когато митническото освобождаване на стоките изисква документални доказателства за страната на произход. Обикновено се издава на доставчика на стоки от търговската камара на страната производител. Използват се няколко вида сертификати за произход, от които основните са. Сертификат от форма ST-1 – необходим за стоки, изнасяни в страни, които са членки на ОНД. Това са Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Русия, Узбекистан, Украйна. Транзитна декларация Т-1 е документ, който представлява митническа или финансова гаранция за митнически транзит на територията на страните от ЕС. То се използва за стоки, преминаващи транзитно през територията на ЕС. Или за гарантиране на доставка на стоки от границата на ЕС до митническия склад или вътрешните митнически служби или обратно. T-1 е алтернатива на митническата транзитна система TIR Carnet в ЕС.

Декларация за износ EX-1

Декларация за износ EX-1 – се изпълнява на територията на ЕС от оторизиран представител на доставчика или превозвач за стоки от европейски произход. Произведени и продадени от страни от ЕС на трети страни, които следват границите на ЕИО. EX-1 е международен документ, който потвърждава износа на стоки. Когато напускат ЕИО, митническите органи правят маркировка в електронната база данни на ЕС. Този факт позволява на продавача на стоки да избягва да плаща в рамките на европейското ДДС. TIR Carnet в международен автомобилен транспорт. TIR Carnet е един от основните документи в международния автомобилен превоз на стоки. Създаден с цел да увеличи максимално скоростта и лекотата на международния автомобилен транспорт чрез намаляване на митническата бюрокрация на границата. TIR Carnet е валиден в страните, подписали съответната конвенция. За митниците наличието на ТИР Carnet е гаранция, че стоките се транспортират в съответствие с всички стандарти за международен автомобилен транспорт и че митото ще бъде платено.